STATUT STOWARZYSZENIA

Statut Stowarzyszenia Montaż

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Montaż, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu upowszechniania kultury oraz wspierania wszelkich inicjatyw twórczych. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bielsko-Biała, natomiast terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania
7. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury i sztuki oraz szerzenie inicjatyw społecznych i obywatelskich.
8. Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez:
a. organizację imprez kulturalnych,
b. wspieranie inicjatyw twórczych,
c. działanie na rzecz promowania artystów,
d. aktywizację społeczności lokalnej,
e. szeroko rozumianą działalność edukacyjną,
f. szerzenie idei tolerancji, otwartości oraz szacunku dla człowieka i natury,
g. współpracowanie z wszystkimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo podobną działalnością,
h. prowadzenie działalności informacyjnej promującej podejmowane przedsięwzięcia.
i. wspieranie inicjatyw ekologicznych

Rozdział III
Członkinie i członkowie – prawa i obowiązki
9. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. honorowych.
10. Członkinią lub członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
11. O nadaniu członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji osoby zainteresowanej.
12. Członkinie i członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. uczestnictwa w spotkaniach i działalności statutowej Stowarzyszenia,
c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
13. Członkinie i członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie.
14. Członkinią lub członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
15. Na wniosek Zarządu godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
16. Członkinie i członkowie honorowi ma prawo:
a. uczestnictwa w spotkaniach Stowarzyszenia,
b. dysponowania głosem doradczym wobec Walnego Zebrania,
c. materialnego wspierania działalności Stowarzyszenia,
d. uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia za pisemną zgodą Zarządu,
17. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
18. W działalność Stowarzyszenia mogą angażować się sympatycy Stowarzyszenia. Status sympatyka nie daje jednak praw członkowskich.
19. Sympatykiem może zostać każda osoba fizyczna lub prawna za pisemną zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
20. Sympatyk ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
21. Sympatyk podlega procedurom wykluczenia wyrażonym w rozdz. III w pkt 22.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
– z powodu niepłacenia składek członkowskich,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze
24. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa aż do odwołania przez Walne Zebranie lub rezygnacji członka.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba
że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
28. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
29. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
30. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
31. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania.
34. Zarząd składa się z trzech osób w tym: prezesa i skarbnika oraz wiceprezesa. Zarząd konstytuuje się sam zgodnie z wolą większości Walnego Zgromadzenia.
35. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
36. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. przyjmowanie i skreślanie członków.
37. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
38. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej dwóch osób w tym: przewodniczącego oraz sekretarza. Komisja Rewizyjna konstytuuje się sama zgodnie z wolą większości Walnego Zgromadzenia.
39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. z darowizn, spadków, zapisów,
c. z dotacji i ofiarności publicznej,
d. z dochodów działalności statutowej.
42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
43. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
44. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
45. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
46. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
47. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

© 2019 Stowarzyszenie Montaż